โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทุ่งคาเกรียน)

๒๒ ถนนมหาราช๑ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๔๑๔๗๗
LOGO_OBEC
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ผู้อำนวยการ

นางสาวมณีวรรณ สมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทศบาล ๔

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ในที่ดินของเทศบาลตำบลนาสารที่สงวนไว้เพื่อใช้ดินลูกรังในที่ดินแห่งนี้ไปใช้ในงานของเทศบาล ตั้งตามชื่อของหมู่บ้านว่า “โรงเรียนบ้านทุ่งคาเกรียน” เพราะในขณะนั้น โรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นของรัฐ จะต้องอยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายเนื่อง พวงพันธ์ เป็นครูใหญ่

 

อาคารที่สร้างเป็นอาคารชั่วคราว หลังคามุงจาก ไม่มีฝากั้น เนื้อที่ขณะนั้นจำนวน 5 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา

 • พ.ศ. 2499 เทศบาลได้สร้างอาคารถาวรให้ 2 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2500 เทศบาลได้สร้างต่อเติมอาคารเรียนให้อีก 2 ห้องเรียน เป็นอาคาร 4 ห้องเรียน และอาคารหลังนี้ ได้จำหน่ายรื้อออกเมื่อ พ.ศ.2517 เพราะชำรุดมาก
 • พ.ศ.2506 ได้โอนโรงเรียนไปอยู่สังกัดเทศบาลตำบลนาสาร จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน)
 • พ.ศ.2512 เทศบาลได้สร้างอาคารเรียนอาคารถาวรชั้นเดียว 4 ห้องเรียน ให้อีก 1 หลัง เริ่มนับเป็นอาคาร 1 เมื่อรื้ออาคารหลังเก่าออกแล้ว
 • พ.ศ.2518 นายประหยัด  บรรเทิงจิต ได้อุทิศที่ดินให้โรงเรียนจำนวน 2 ไร่ 89 ตารางวา รวมที่ดินโรงเรียนเป็น 8 ไร่ 83 ตารางวา และเทศบาลสร้างอาคารเรียนให้อีก 1 หลัง เป็นอาคารแบบ 017 ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน นับเป็นอาคารเรียน 2
 • พ.ศ.2519 ทางเทศบาลได้ย้าย นายชลอ  สัตตบงกช มาเป็นครูใหญ่
 • พ.ศ.2522 ทางเทศบาลได้ย้าย นายไสว คุณัญญุตานนท์  มาเป็นครูใหญ่
 • พ.ศ. 2529 เทศบาลมีคำสั่งย้ายสับเปลี่ยนให้นายมาโนช  ทองจันทร์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • 17 มิถุนายน 2531 เทศบาลมีคำสั่งให้นายมาโนช  ทองจันทร์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6
 • 5 เมษายน 2534 เด็กหญิงวาสนา ทองดอนใหม่  ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
 • 14 กันยายน 2535 มอบหมายให้นายเกื้อศักดิ์  พุทธารักษ์ อาจารย์ 2 ระดับ 5 รักษาราชการแทนอาจารย์
 • ใหญ่
 • 19 ตุลาคม 2535 มอบหมายให้นายนพรัตน์  โสตยิ้ม อาจารย์ 2 ระดับ 5 รักษาราชการแทนอาจารย์ใหญ่
 • 8 พฤศจิกายน 2535 นางนงนุช  ลำพูน เดินทางมารักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
 • พ.ศ.2539  ได้รับงบประมาณ 2,300,000 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
 • 21 กุมภาพันธ์ 2548 นางฉัตรทอง  ศิริอนันต์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • 24 มิถุนายน 2553 นางนงนุช  ลำพูน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • 1 ตุลาคม 2554 นางจุนิตา  รัตนประทีป มารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • 1 พฤศจิกายน 2555 นางมลิวัลย์  ยิ่งเภตรา มารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • 16 มิถุนายน  2559 บรรจุแต่งตั้ง สิบโทดุสิต  คุมมงคล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • 27 กุมภาพันธ์ 2561 นางมลิวัลย์  ยิ่งเภตรา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • 1 ตุลาคม 2563 นายสุเชษ  อุปลา ครู คศ.3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • 17 มิถุนายน  2564 นายธีรเดช  พวงพันธ์ ครู คศ.3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • 1  มีนาคม 2565 บรรจุแต่งตั้ง นางสุธิดา  ปานเพชร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • 1 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองนาสารได้รับโอน (ย้าย) นางสาวมณีวรรณ  สมพงษ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) คือ “มุ่งพัฒนาผู้เรียน เพียรสร้างความรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

พันธกิจ

 • เป้าประสงค์ (Goals)
  • นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดอย่างมีคุณภาพ
  • ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่มืออาชีพ
  • ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์อันพึงประสงค์
  • การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
  • อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
   อัตลักษณ์ : ยิ้มใส ไหว้สวย แต่งกายแบบไทย
   เอกลักษณ์ : โรงเรียนน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม
 • ปรัชญาโรงเรียน : โรงเรียน ชุมชนเป็นหนึ่งเดียว ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • คำขวัญประจำโรงเรียน : สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เคียงคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น