ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 3 7 10
อนุบาล 2 10 9 19
อนุบาล 3 10 15 25
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 4 15
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 8 13
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 3 15
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 8 15
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 7 15
รวม 77 64 141