ข้อมูลบุคคลากร

ผู้บริหารและหัวหน้างานบริหาร

นางสาวมณีวรรณ สมพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางกัญญา ศรีสุข คศ.๔
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ
นางสุพร เจียรชัย คศ.๓
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ
นายธีรเดช พวงพันธ์ ครู คศ.๓
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางเกษราภรณ์ พัฒสังวาล ครู คศ.๔
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายณัฏฐวุฒิ แป้นปลื้ม ครู คศ.๑
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางกัญญา ศรีสุข ครู คศ.๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเกษราภรณ์ พัฒสังวาล ครู คศ.๓
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นางสาวเหมือนจันทร์ ภัทรอภิสิทธิ์ ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นางสาวภัทราพร นาคบำรุง ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภัทราพร นาคบำรุง ครู คศ.๑
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นายธีรเดช จินตนา ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นางสาวศศิวิมณ บางรัตน์ ครูจ้างเหมา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธีรเดช พวงพันธ์ ครู คศ.๓
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นางสาวณัตยา สุวรรณวัฒน์ ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
นายธีรเดช จินตนา ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นางสาวศศิวิมณ บางรัตน์ ครูจ้างเหมา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบรรพต ศรีแดงยิ่ง ครูจ้างเหมา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรเดช จินตนา ครู คศ.๒
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นายธีรเดช พวงพันธ์ ครู คศ.๓
นางสาวณัตยา สุวรรณวัฒน์ ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกัญญา ศรีสุข ครู คศ.๔
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายธีรเดช จินตนา ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นางสาวศศิวิมณ บางรัตน์ ครูจ้างเหมา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุพร เจียรชัย ครู คศ.๓
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวณัตยา สุวรรณวัฒน์ ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
นางสาวศศิวิมณ บางรัตน์ ครูจ้างเหมา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
Miss Beverly Castigon Gines ครูต่างชาติ

คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสุมาลี สิทธิสมบูรณ์ ครู คศ.๓
หัวหน้าคณะครูระดับปฐมวัย
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓
นางสายฝน วัฒนศิลกุล ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒
นางสาวกาญพิมพ์ภร
ถวัลย์เสรี
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒

บุคลากรสนับสนุนการศึกษา

นางสาววิลาวัณย์ พึ่งศาสตร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสุเชษ เหล็กเพชร นักการภารโรง
นายวีระ ผอมกลัด พนักงานขับรถ