โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทุ่งคาเกรียน)

๒๒ ถนนมหาราช๑ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๔๑๔๗๗

ข้อมูลบุคคลากร

ผู้บริหารและหัวหน้างานบริหาร

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาพถ่าย

นางสาวมณีวรรณ สมพงษ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกัญญา ศรีสุข

ครู คศ.๔

หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ

นางสุพร เจียรชัย

ครู คศ.๓

หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นายธีรเดช พวงพันธ์

ครู คศ.๓

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางเกษราภรณ์ พัฒสังวาล

ครู คศ.๔

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาพถ่าย

นายณัฏฐวุฒิ แป้นปลื้ม

ครู คศ.๑

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางกัญญา ศรีสุข

ครู คศ.๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาพถ่าย

นางเกษราภรณ์ พัฒสังวาล

ครู คศ.๓

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

นางสาวเหมือนจันทร์

ภัทรอภิสิทธิ์

ครู คศ.๓

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวภัทราพร นาคบำรุง

ครู คศ.๑

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาพถ่าย

นางสาวภัทราพร นาคบำรุง

ครู คศ.๑

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

นายธีรเดช จินตนา

ครู คศ.๒

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวศศิวิมณ บางรัตน์

ครูจ้างเหมา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาพถ่าย

นายธีรเดช พวงพันธ์

ครู คศ.๓

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวณัตยา สุวรรณวัฒน์

ครู คศ.๒

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นายธีรเดช จินตนา

ครู คศ.๒

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวศศิวิมณ บางรัตน์

ครูจ้างเหมา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาพถ่าย

นายบรรพต ศรีแดงยิ่ง

ครูจ้างเหมา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาพถ่าย

นายธีรเดช จินตนา

ครู คศ.๒

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นายธีรเดช พวงพันธ์

ครู คศ.๓

นางสาวณัตยา สุวรรณวัฒน์

ครู คศ.๒

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาพถ่าย

นางกัญญา ศรีสุข

ครู คศ.๔

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธีรเดช จินตนา

ครู คศ.๒

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวศศิวิมณ บางรัตน์

ครูจ้างเหมา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาพถ่าย

นางสุพร เจียรชัย

ครู คศ.๓

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัตยา สุวรรณวัฒน์

ครู คศ.๒

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวศศิวิมณ บางรัตน์

ครูจ้างเหมา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

Miss Beverly Castigon Gines

ครูต่างชาติ

คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาพถ่าย

นางสุมาลี สิทธิสมบูรณ์

ครู คศ.๓

หัวหน้าคณะครูระดับปฐมวัย

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓

นางสายฝน วัฒนศิลกุล

ครู คศ.๓

ครูประจำชั้นอนุบาล ๒

นางสาวกาญพิมพ์ภร

ถวัลย์เสรี

ครู คศ.๑

ครูประจำชั้นอนุบาล ๒

บุคลากรสนับสนุนการศึกษา

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาพถ่าย

นางสาววิลาวัณย์ พึ่งศาสตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายสุเชษ เหล็กเพชร

นักการภารโรง

นายวีระ ผอมกลัด

พนักงานขับรถ

บทความล่าสุด